På Internationella Naturistfederationens kongress i november i Nya Zeeland valdes en ny president. Men därav blev det svårartade förvecklingar. Valet ogiltigförklarades. Nu hävdar tolv INF-förbund att valet genomfördes enligt stadgarna och att INF ska acceptera den nya presidenten.

Internationella Naturistfederationen har en Världskongress som samlas vart annat år. I november 2016 var det dags för det 35:e mötet, räknat från starten 1953, det ägde rum utanför Wellington i Nya Zeeland.

Det finns 35 nationella förbund i INF. Till kongresserna kan förbunden sända delegater, varje land har ett antal röster som beräknas efter antalet medlemmar i respektive förbund (alltså försålda INF-märken).

Vaken Sverige eller Norge hade skickat någon representant till Nya Zeeland. Däremot hade Dansk NaturistUnion en delegat. Denne hade fått uppdrag av SNF och NNF att handha de svenska och norska rösterna. Han disponerade över 4 danska, 7 svenska och 6 norska röster.

Mötesordförande var INF:s ”Vice-President Secretary” Jean Peters från Luxemburg. Personvalet genomfördes som sluten omröstning.
Valresultatet var 104 röster för Armand Jamier och 99 för Sieglinde Ivo, totalt 203 röster.

Den danske DNU-delegaten måste, av skäl som inte är omtalade, lämna mötet FÖRE valproceduren. Han överlät då de danska rösterna till Nya Zeeland. Sveriges och Danmarks röster lämnades till Thailand. – Se vår Nyhetsartikel ”INF:s presidentval ogiltigt” publicerad 31 december 2016.

Vid mötet förelåg inga protester mot vallängden eller mot presidentvalet. Världens naturister gladdes åt att en ny INF-ordförande blivit vald. De franska naturistsidorna, och andra webbsidor världen över, hyllade den nye INF-presidenten.

Kongressen betraktades som en stor framgång för den internationella naturismen, flera viktiga motioner hade antagits. Efter åtta händelsefattiga år med Sieglinde Ivo hade en ny president från Frankrike, ett av världens främsta naturistländer, valts. Nu fanns framtidstro och förhoppningar bland de delegater som ville ha förändring och framsteg.

Några kunde inte erkänna den nye presidenten …

Motståndarna, de som envetet önskade att allt skulle förbli vid det gamla, förmådde inte acceptera att en ny president blivit vald. De visade genast dålig stil genom att vägra vara med på det traditionella gruppfotot, de deltog inte i den framtidsdiskussion (Workshop) som utgjorde avslutningen på konferensen, de uteblev från galamiddagen.

Den 3 december 2016 skickas ett meddelande (daterat 25 november, alltså mindre än en vecka efter kongressens slut) från Jean Peters, INF:s vicepresident och generalsekreterare, till alla INF-förbund. Förbunden i Österrike, Luxemburg, och Schweiz hade inkommit med överklaganden av valet till INF-president den 19 november.

Förbunden i Nya Zeeland, Sydafrika och Canada protesterade omedelbart mot tanken på att ogiltigförklara valet. De påpekade att presidentvalet genomförts i endräkt och att resultatet måste accepteras. INF:s Verkställande kommitté ska tjäna medlemmarna (de anslutna förbunden) och inte agera i egen sak.

Juridiska rådet kallas in

INF:s juridiska råd har enligt stadgarna en rådgivande funktion och har ingen rätt att upphäva kongressbeslut. Den 19-20 december hade rådet ett sammanträde i Strasbourg. Därefter meddelades helt sonika att presidentvalet är ogiltigt då de svenska och norska rösterna, som hanterades av Danmark, utan fullmakt lämnats vidare till tredje part. Däremot godkändes, konstigt nog, de övriga val som genomfördes under samma möte …

Nu skall ett nytt presidentval genomföras i Wien före juli månads utgång. I INF:s stadgar finns inget sådant ”extraval” stipulerat. I det aktuella fallet finns inga riktlinjer för vilka förbund som ska delta (alla var ju inte med på Nya Zeeland). Ej heller vet vi vem som ska betala möteskostnader och kostnader för delegater från 20-30 länder som måste resa till Österrike för att delta i det nya valet.

Vid det juridiska rådets sammanträde tillfrågades Armand Jamier om han förstod vilka kostnader som Wien-mötet skulle medföra och om han, mot den bakgrunden, ville avstå från presidentskapet. Däremot fick inte Sieglinde Ivo, den bortröstade presidenten, någon liknande fråga. Istället utnämndes hon att vara ”administrativ president” fram till Wien-mötet.

Brev den 11 januari 2017 – Tolv förbund protesterar kraftfullt

Om nu INF-oligarkerna, de som till snart sagt varje pris värnar om den bortröstade Sieglinde Ivos fortsatta tillvaro som INF-president, trodde att lugnet och friden skulle lägra sig över INF-världen så bedrog de sig. Den 11 januari skrev representanter för tolv naturistförbund ett brev till INF och till samtliga INF-förbund, totalt finns 16 underskrifter. Här förklarades i klara verba att kongressen, som enligt stadgarna är INF:s beslutande organ, hade fattat sina beslut i god och under mötet oomtvistad ordning.

Brevet tar upp fem punkter:
1. Valen genomfördes helt i enlighet med stadgarna.
2. De anvisningar som INF har för möten ingår inte i stadgarna, dessa anvisningar följdes under kongressen.
3. Verkställande kommitténs mandat begränsas av de utfästelser som under mötet gjordes av mötesordföranden; kommittén kan inte nu efteråt ifrågasätta ett val som ägde rum i god tro och under beaktande av de utfästelser och godkännanden som förelåg under mötet.
4. Juridiska rådet har inget bemyndigande eller någon konstitutionell befogenhet att ogiltigförklara ett val.
5. Verkställande kommittén har inget bemyndigande att avskeda en vald president, inkalla en extra fullmäktigeförsamling eller att genomföra nya val.

De tolv förbunden kräver …

  • att Verkställande kommittén ”helt och omedelbart” erkänner valresultatet från kongressen 2016
  • att Verkställande kommittén, alternativt någon eller några medlemmar i denna, i fortsättningen upphör att motarbeta den demokratiska strävan som utgår från federationerna och som kom till uttryck under kongressen 2016
  • att Juridiska rådet återkallar sin icke konstitutionella deklaration att valresultatet 2016 är ogiltigt
  • att den icke konstitutionella deklarationen att nyval skall hållas före slutet av juli 2017 återkallas.

Vad händer nu?

Detta är ord och inga visor! Det ska bli mycket intressant att följa den fortsatta utvecklingen inom den naturistiska världsorganisataionen.

De tolv förbund som skrivit under är – vad vi förstår – sådana som var med under kongressen. Dansk NaturistUnion är med bland undertecknarna, all heder åt detta förbund. Men vi undrar förstås vad det svenska förbundet tycker i denna sak? Vi har inte hört eller sett någon reaktion därifrån. – Kanske menar SNF, även denna gång, att allting inom INF alltid är frid och fröjd …

(20 januari 2017)


INF:s Vice-President Secretary  Jean Peters har nu svarat på brevet från de tolv nationella förbunden. Hans synpunkter är infogade i originaldokumentet och kan hämtas här:

https://www.dropbox.com/s/1ldb33la2h9np9c/20170120-EC-NZNF-EN.pdf?dl=0

Alternativ länk:

https://app.box.com/s/e33rejctz45hiowkxk0ygahs4rsebvzd

Photo courtesy of INF-FNI

presskit-image-4_articleimage

Annonser